Kanalizacja

kanalizacja orurowanie

Cel prac

Celem było zbudowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja ta miała na celu zapewnienie wody zimnej dla celów domowych oraz gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku posadowionym w gruncie w obszarze wjazdu na teren posesji.

Realizacja

Instalacja ściekowa została zrealizowana z elementów PCV. Użyto rur i kształtek o średnicach: 50, 110 i 160 mm. Złożona instalacja została ustabilizowana betonem pozostałym z innych prac. Wyloty rur zastały zaślepione na czas dalszych robót. Wystające ponad powierzchnię przyszłej podłogi kołnierze rur zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez przybicie kawałków desko calowej do podłogi.

Zbiornik ściekowy Ścieki powstające podczas normalnej eksploatacji domu poprzez instalacje ściekową miały trafiać do zbiornika ściekowego. Zbiornik ten stanowi konstrukcja żelbetonowa. Zbiornik składa się z dwóch elementów: prostopadłościanu bez płaszczyzny górnej oraz przykrywy stanowiącej brakującą górną płaszczyznę. Wszystkie zewnętrzne ściany zbiornika zostały pokryte warstwą substancji smoło-podobnej stanowiącej uszczelnienie przed przenikanie do i ze zbiornika substancji płynnych. Przykrywa posiadała otwór na którym zamocowano kołnierz wraz z przykrywą żeliwną umożliwiającą dostęp podczas mechanicznego wybierania nieczystości. Całość zbiornika została osadzona w gruncie za pomocą dźwigu przez producenta zbiornika.

Wnioski i uwagi

Podczas budowy instalacji ważne było otrzymanie właściwych spadków i szczelności połączeń rur i kształtek. Utrudnieniem był wszechobecny piach. Należało właściwie ustabilizować instalację przed zalaniem betonem gdyż sam jego ciężar mocno wpływał na jej kształt.

Instalacja zbiornika wymagała wykonania głębokiego wykopu. W przypadku gruntu piaszczystego warto wykonać go bezpośrednio przed osadzaniem zbiornika. Wysychający piach ma tendencje do obsuwania się. Głębokość wykopu ma zasadniczy wpływa na spadek głównej rury ściekowe. W moim wypadku rura ta znalazła się bezpośrednio pod pokrywą zbiornika. Nieszczelności w koło rury zostały uszczelnione – konieczne aby piach otaczający zbiornik nie wnikała do wnętrza zbiornika.

Głębokość osadzenia zbiornika będzie także miała wpływ na wysokość kołnierza. Jeśli będzie on za krótki będzie trzeba zbudować szalunek na pokrywie zbiornika i wylać betonowy kołnierz wstępny, na którym posadowimy kołnierz właściwy z pokrywą żeliwną.